Missie en visie

Lees hieronder de missie en visie van ons VSV.

Missie

Door nauwe samenwerking tussen deze professionals wil het VSV de Slinge het volgende realiseren:

 • Bevorderen en borgen van de kwaliteit van de geboortezorg van de individuele zwangere en haar (ongeboren) kind.
 • Creëren van een zorgcontinuüm met als doel afname van morbiditeit en mortaliteit voor moeder en kind.
 • Waar mogelijk een afname van de overdrachtsmomenten.
 • Vastleggen van afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke zorg en zorg dragen voor een goede overdracht, zodat een naadloze samenwerking gewaarborgd is.
 • Vastleggen van de organisatie en logistiek van de geboortezorg in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis in protocollen, zorgpaden en werkafspraken.
 • Bevorderen van de ketensamenwerking tussen eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, verpleegkundigen, lactatiekundigen, jeugdzorg en andere betrokken geboortezorg professionals in de West-Achterhoek en de Liemers.

Visie

De gezamenlijke uitgangspunten van de professionals in het VSV de Slinge zijn:

 • De vrouw en haar (ongeboren) kind staan centraal vanaf het moment dat de wens bestaat om zwanger te worden, gedurende de zwangerschap, bevalling, inclusief de kraamtijd tot en met de overdracht naar de JGZ en nacontrole door de verloskundige/gynaecoloog.
 • De verloskundige zorg die in de eerstelijn kan worden geboden, vindt ook daadwerkelijk plaats in de eerstelijn. Is er een zorgvraag waarbij expertise vanuit het ziekenhuis nodig is, dan worden de professionals van het ziekenhuis ingeschakeld.
 • De verloskundige zorg wordt waar mogelijk afgestemd, met inachtneming van de professionele verantwoordelijkheid, op de wensen en behoeften van de zwangere/kraamvrouw en haar naasten.
 • Na het eerste gesprek bij de verloskundige of gynaecoloog, wordt een individueel geboortezorgplan opgesteld om elke zwangere optimaal te kunnen begeleiden gedurende de hele periode. Tijdens een gezamenlijke intake bespreking tussen eerste- en tweedelijn wordt het zorgpad besproken, vervolgens teruggekoppeld en besproken met de zwangere en vastgelegd in haar dossier.
 • Tijdens de preconceptieperiode, zwangerschap, bevalling, kraambed en opvang van het kind worden de lichamelijk toestand (de fysiologische aspecten) alsmede de psychosociale aspecten gevolgd en bewaakt. Zo nodig vinden interventies plaats.
 • De zwangere en haar partner hebben recht op uniforme, nauw op elkaar afgestemde, toereikende en begrijpelijke informatie.
 • Er wordt regionaal gewerkt aan een gezamenlijke en uniforme voorlichting voor de zwangere en haar partner in het VSV.
 • Iedere vrouw heeft de keuzevrijheid over de plaats van bevallen met inachtneming van de professionele standaarden waarover de zwangere goed moet worden voorgelicht (dus binnen de grenzen van de daarvoor gemaakte afspraken conform de VIL waarop de regionale afspraken zijn gebaseerd).
 • De zwangere heeft een vast aanspreekpunt en het moet voor haar altijd volstrekt helder wie zij op welk moment kan aanspreken voor het gehele verloop van de zwangerschap en de wijze waarop zij dit kan doen. Deze (groep van) professional(s) is verantwoordelijk voor de continuïteit en de coördinatie van de zorg.
 • Zodra één van de professionals of de zwangere tijdens de zwangerschap constateren dat er een verandering in de risico’s optreedt, wordt dit besproken binnen het geboorteteam en wordt het individuele zwangerschaps- en geboorteplan, in overleg met de zwangere, hierop aangepast en uitgevoerd. Daarbij wordt ook bepaald of de taak van de professional die het vaste aanspreekpunt is eventueel moet worden overgedragen aan een andere professional.
 • Ketenzorg voor de ‘kwetsbare zwangere’ en haar eventuele partner in samenspraak met hen en alle betrokken partijen (ook indien niet direct vertegenwoordigd in het VSV) goed regelen met een weloverwogen en goed gedocumenteerd plan. Dit betreft zo nodig de preconceptieperiode en de prenatale, natale en postnatale periode. De nazorg voor de pasgeborenen in deze ‘kwetsbare zwangere’ groep wordt in samenspraak met JGZ verzorgd en blijft in ontwikkeling.
 • De zwangere heeft toegang tot haar vaste aanspreekpunt via één telefoonnummer wat bij haar bekend moet zijn.
 • Ouders en kind blijven zoveel mogelijk samen, ook direct na de bevalling. De zorg wordt in samenspraak met de ouders geregeld.
 • Voor de toekomst: de onderlinge samenwerking tussen professionals wordt ondersteund middels één gezamenlijk dossier waarin het Individuele zwangerschaps- en geboorteplan de basis vormt voor de vastlegging van de gegevens. De combinatie van zorgpaden bepaalt deze vast te leggen gegevens. Het dossier wordt idealiter gedeeld via digitale communicatie.
 • Kwaliteitsindicatoren voor de gehele zorgketen binnen het VSV de Slinge worden gemonitord op basis van landelijk vastgestelde definities en worden binnen het VSV besproken. Indien nodig wordt op grond hiervan de organisatie en of het beleid aangepast. Dit houdt in dat deelname van professionals aan perinatale audits (PAN) en perinatale registratie (PRN) verplicht is.
 • Interdisciplinaire teamtraining is een vaste activiteit van de professionals in het VSV de Slinge en iedere betrokken professional wordt jaarlijks getraind.
 • De doelstellingen die het VSV zich stelt zijn in een apart ‘Jaarplan’ voor de betreffende periode. De werkgroepen hebben de opdrachten vanuit het bestuur ontvangen en SMART uitgewerkt waarin ook het tijdspad beschreven is. Periodieke terugkoppeling vindt plaats in de regionale VSV bijeenkomsten.